روی کار برای مردم تمرکز کن، لازم نیست پاسخ همه را از همه ی در و پنجره ها بدهید

در کشور ما و در اطراف ما پر از آدم های خوب هست، مثلا امروز دو سه مورد پیش آمد از دوستی عکس می گرفتم و یک گروه که صبر کردند، گروه دیگری که یکی مسن هم بود با زحمت از سکویی بالا رفaت و از پشت من رد شدند تا مبادا عکس را خراب کنند. یا مثلا چند هفته قبل هم در ایستگاه اتوبوس بود، پسر نوجوانی که اهل محل نبود و برای رفتن به پزشک سنتی آمده بود از من سوالاتی پرسید خیلی خوش صحبت و مودب بود و بسیار تشکر کرد.  مثال زیاد است ، منظورم از غریبه هاست

آدم های خوبی که من وظیفه ی خودم می دانم باید به آن ها خیر برسانم با تمام سال هایی که فرصت تحصیل رایگان در دانشگاه داشتم (خیلی ها این فرصت را ندارند می بینم و می دانم به لحاظ زمانی، به لحاظ در آوردن حرج خانواده یا به لحاظ قبول در دانشگاه آزاد و عدم توانایی پرداخت هزینه) و…

اما برای ارتباط با عموم و کمک کردن فرهنگی به همه باید خیلی تجربه کرد و آموخت که چطور باید کاری کرد که متمرکز باقی ماند. در تمام این سال ها اگر دنبال کرده باشید گاهی پست هایی در مورد چالش هایی که با افراد یا شبکه های اجتماعی داشتم نوشته ام این که چه طور با وجود اینکه اوایل خیلی مقید به جواب دادن بودم اما کمک کم با این ماجرا کنار آمدم که نیازی نیست پاسخ همه را بدهم، بلکه باید هدایت کنم در جای مورد نظر  و در زمان من سوالات یا پیشنهادات مطرح شود اینکه چه طور پاسخ ها را عمومی و برای همه بدهم

Image result for giraffe enter room window in room

ادامه خواندن “روی کار برای مردم تمرکز کن، لازم نیست پاسخ همه را از همه ی در و پنجره ها بدهید”